fbpx

*** Напомена: Некои слики не кореспондираат со наведените артикл броеви. Артиклите се паритет наш магацин без вклучен ДДВ, освен артиклите кои во својот назив имаат додавка "EXW-..." и се однесува на тој паритет согласно инкотермс условите. СИТЕ ЦЕНИ НАВЕДЕНИ НА ОВОЈ САЈТ СЕ ПРЕДМЕТ НА ИЗМЕНИ БЕЗ ПРЕТХОДНИ ИЗВЕСТУВАЊА И ЗА ИСПРАВНОСТА НА ИСТИТЕ НЕ СНОСИМЕ НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ. *** Note: Some images do not correspond to the item numbers listed. Articles are delivery terms our warehouse without VAT, except for the articles that have the "EXW- ..." addition in the title and refer to that incoterms delivery terms. ALL PRICES STATED ON THIS SITE ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTIFICATION AND NO ANY RESPONSIBILITY FOR THEM CORRECTNESS ***